Algemene Voorwaarden                                                   

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van Triunfoo.nl.

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Triunfoo.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Triunfoo.nl gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Triunfoo.nl verrichtte handelingen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst/opdrachtbevestiging met Triunfoo.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Triunfoo.nl en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Triunfoo.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door Triunfoo.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.

3.2 Triunfoo.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever ondertekend binnen 1 maand, aan Triunfoo.nl wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Triunfoo.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Triunfoo.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

4.1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Triunfoo.nl gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste een maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

4.2 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Triunfoo.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4.3 Facturering van hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

4.4 Na oplevering en facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

4.5 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Triunfoo.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.6 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.7 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

4.8 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Daarnaast zal de website bij nalatigheid van betaling offline worden gezet . Ook de mail zal hiermee niet werken tot de betaling is voldaan.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.                                                                                                                                                      

5.2 Triunfoo.nl mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door Triunfoo.nl’. Daarnaast wordt er een portfolio afbeelding op www.Triunfoo.nl.nl geplaatst met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Triunfoo.nl zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Triunfoo.nl zullen worden nagestreefd.

6.2 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Triunfoo.nl steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

6.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Triunfoo.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Triunfoo.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Triunfoo.nl zijn verstrekt, heeft Triunfoo.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Wanneer opdrachtgever zelf een ontwerp voor de website aanlevert, zal dit ontwerp het uitgangspunt vormen voor het uiteindelijke ontwerp dat Triunfoo.nl aanbiedt aan de opdrachtgever. Kleine wijzigingen die bij beoordelen van het ontwerp door de opdrachtgever worden aangegeven, zijn opgenomen in de kosten voor het bouwen van de site. Wanneer een ontwerp dat de opdrachtgever heeft aangeleverd op een later moment, echter tijdens de bouw-fase en dus voor oplevering, significant gewijzigd wordt door de opdrachtgever, zal Triunfoo.nl voor oplevering uitgaan van het oorspronkelijk aangeleverde ontwerp. De wijzigingen worden hierna tegen uurtarief uitgevoerd. Een indicatie van het aantal te besteden uren hiervoor zal voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever aangegeven worden.

6.5 Triunfoo.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Triunfoo.nl kenbaar behoorde te zijn.

6.6 Triunfoo.nl zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

7.1 Indien Triunfoo.nl op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Triunfoo.nl worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Triunfoo.nl. Triunfoo.nl is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Triunfoo.nl opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

7.3 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Triunfoo.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 8. Duur en beëindiging

8.1 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

8.2 Triunfoo.nl kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Triunfoo.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

8.3 Triunfoo.nl heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Triunfoo.nl niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Triunfoo.nl zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Triunfoo.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Copyright

9.1 Alle aan Triunfoo.nl verstrekte digitale of andere media worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

9.2 Alle door Triunfoo.nl ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Triunfoo.nl voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

                                                                                                                                                                                                                                                      Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Triunfoo.nl en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgeveraansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

10.2 De aansprakelijkheid van Triunfoo.nl zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Triunfoo.nl gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

11.2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

11.3 Triunfoo.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop Triunfoo.nl geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 12. Diverse bepalingen

12.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

12.2 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.3 Triunfoo.nl kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

12.4 Triunfoo.nl heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

12.5 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het correct toepassen van doel specifieke domeinen, zoals .com, .eu, .pro, .tv etc.

Artikel 13. Derden

13.1 Triunfoo.nl is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Triunfoo.nl doorgevoerd.

13.2 Triunfoo.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domein naam registrant.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Triunfoo.nl. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

14.2 De door Triunfoo.nl vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

14.3 Door Triunfoo.nl of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Triunfoo.nl.

Artikel 15. Privacy bepalingen

15.1 Uw persoonsgegevens worden door Triunfoo.nl slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Triunfoo.nl. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

15.2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Triunfoo.nl verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.